Print this page

งานก่อสร้างท่าเรือเกาะสมุยเพิ่มเติมระยะที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

img001.jpg img002.jpg img003.jpg

img004.JPG img005.jpg img006.jpg

img007.jpg img008.JPG img009.JPG

img010.jpg img011.jpg img012.jpg

img013.jpg img014.jpg img015.jpg

งานก่อสร้างท่าเรือเกาะสมุยเพิ่มเติมระยะที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 209,800,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549