" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่บริเวณทะเลสาบคลองจั่น(บึงลำพังพวย) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างเขื่อน และพื้นที่บริเวณองค์พระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ ท่าเรือกรุงเทพฯ