" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสุขอนามัยท่าเรือประมง

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
งานปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ