" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เติบโตมาจากการประกอบกิจการในงานก่อสร้างทางทะเลที่หลากหลาย และมีความโดดเด่น อาทิ งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ งานขุดลอกร่องน้ำ งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย กันคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและป้องกันตลิ่ง งานปรับปรุงระบบสุขอนามัยท่าเรือประมง ฯลฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านวิศวกรรมทางน้ำ และวิศวกรรมโครงสร้าง

ด้วยศักยภาพและประสิทธิภาพผนวกกับการดำเนินงานอย่างมีระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงคุณภาพและมาตรฐานซึ่งส่งผลให้ บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด ได้เติบโตและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้ขยายการรับเหมาก่อสร้างไปสู่งานอาคารทั่วไป งานอาคารที่พักผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน หอบังคับการบิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานถนน งานสะพาน และงานโยธาอื่นๆ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพที่ดีเยี่ยม อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

ณ วันนี้ บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น(พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000,000.- บาท (สองร้อยล้านบาท) สามารถรองรับธุรกิจด้านงานก่อสร้างทุกรูปแบบได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) (AEC) ทั้งนี้ด้วยความพยายามมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถของคณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรและวิศวกรที่มีคุณภาพ พวกเขาคือผู้ทุ่มเทเวลาทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพของงานตามปณิธานที่แน่วแน่ของบริษัทฯ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ